Eerste Amsterdamse
 

Frans Halsstraat 98 A Amsterdam

Nog geen foto van dit object beschikbaar
Online bieden op dit object

Vrijwillige verkoop van een verhuurd dubbel benedenhuis van circa 98 m2 met vernieuwde fundering en tuin van circa 10 meter diep op het westen.
Het appartement is volgens de BAG 98 m2, de huuropbrengst is € 3.384 per jaar en de woning is gelegen op eigen grond.

Bezichtigingsmogelijkheden:
Geen.
Vrijwillige verkoop van een verhuurd dubbel benedenhuis van circa 98 m2 met vernieuwde fundering en tuin van circa 10 meter diep op het westen.

Het appartement is volgens de BAG 98 m2, de huuropbrengst is € 3.384 per jaar en de woning is gelegen op eigen grond.

Bezichtigingsmogelijkheden:
Geen.

kadastrale gegevens:
Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie R, nummer 7773-A-1.

gebruik/oplevering:
Het registergoed wordt bij de betaling der kooppenningen en hetgeen verder verschuldigd is onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomst geleverd. Volgens opgave van de verkoper lopen er geen huurcommissiezaken en geen rechtsgeding(en). Met betrekking tot het registergoed is geen onteigening aangezegd.

energie (EPA):
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label D, geldig tot 25 februari 2026.

NEN 2580:
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een NEN2580 meting; de oppervlakte van het registergoed is volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 98 m2. Verkoper is niet in de mogelijkheid gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de vermelde oppervlakte volgens vermelde informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid:
De verkoper verleent geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die hij omtrent het registergoed verstrekt in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.

aanschrijvingen:
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 10 november 2016 zijn er geen (voor-)aanschrijving(en) en ook overigens zijn geen mondelinge aanzeggingen bekend; verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

publiekrechtelijke beperkingen:
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 10 november 2016 zijn ten aanzien van het te veilen perceel geen publiekrechtelijke beperkingen ingeschreven in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie.

milieu:
M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat:
- het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;
- het hem voorts niet bekend is dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;
- het is verkoper niet bekend dat zich in het gebouw asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden, anders dan in de tijd waarin het gebouw werd vervaardigd, te doen gebruikelijk was. Bij eventuele verwijdering van de asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden getroffen. Koper dient verkoper te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in de onroerende zaak kan voortvloeien.

risico:
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming:
Het registergoed wordt in verhuurde staat opgeleverd.

VvE:
Vereniging van Eigenaars gebouw Frans Halsstraat 98 te Amsterdam, KvKnummer 34115093
bestuurder: Delair Trust Amsterdam II B.V.
tel: 020-6768222
e-mail: info@delairtrust.nl

overige bepalingen
1. De huurovereenkomst is niet neergelegd in een (onderhandse) akten. Voor zover bekend wijkt de huurovereenkomst niet af van hetgeen gebruikelijk is voor objecten als het te veilen registergoed.
2. Appartementsrecht: Wordende ten deze nog verwezen naar de bepalingen opgenomen in de akte van splitsing in appartementsrechten verleden op 6 april 2010 voor notaris mr. J.M.A. van Rooij te Amsterdam, bij afschrift ingeschreven in register 4 ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Apeldoorn op 7 april 2010 in deel 58132 nummer 105 en de daarbij toepasselijk verklaarde bepalingen van een modelreglement, met uitzondering van de bijbehorende annex, vastgesteld bij akte verleden op 17 januari 2006 voor notaris mr. A.G. Hartman te Amsterdam, bij afschrift ingeschreven in register 4 ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam op 18 januari 2006 in deel 19399 nummer 166, al welke bepalingen en een eventueel huishoudelijk reglement verbindend zijn voor koper.

gunning:
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen vierentwintig (24) uur na de veiling van het betreffende perceel

Klik hier voor de kadastrale kaart.
Klik hier voor de splitsingsakte.
Klik hier voor de inschrijving Kamer van Koophandel van de VvE.
Klik hier voor het WOZ rapport.
Klik hier voor de objectinformatie.

MAKELAAR

Directiemakelaar: O.W.T Van Apeldoorn (A&P Makelaardij In O.Z., 020-3300468, Info@A-P.Nl)

NOTARIS

Dhr. J. van Rooij (Seinstra & Van Rooij notarissen , 020-6761556, vanrooij@svrnotarissen.nl)

PLOK

€ 4.500 inclusief BTW t.l.v. verkoper

VEILINGDATUM

19 December 2016
De Rode Hoed Amsterdam


Powered by Xperience Internet Solutions applicatie ontwikkeling