Eerste Amsterdamse
 

Derde Egelantiersdwarsstraat 9-11 Amsterdam

Foto Derde Egelantiersdwarsstraat 9-11  Amsterdam
161031_eersteamsterdamse_derdeegelantiersdwarsstraat_foto5.jpg huizenveiling
161031_eersteamsterdamse_derdeegelantiersdwarsstraat_foto4.jpg executieveiling en vrijwillige veiling
161031_eersteamsterdamse_derdeegelantiersdwarsstraat_foto3.jpg
Online bieden op dit object

Vrijwillige verkoop van een uniek en geheel verhuurd beleggingspand met een totale huuropbrengst van € 56.766,36 per jaar. Het object is gelegen op eigengrond en bestaat uit twee panden met elk 3 verhuurde appartementen en bergingen. Het object ligt op een toplocatie midden in de Jordaan in de Amsterdamse binnenstad om de hoek van de Westerkerk, het Westerpark en de boetiekjes van de Negenstraatjes. De Jordaan is verder natuurlijk bekend om haar vele restaurants en cafes maar ook de bekende markten zoals de Boerenmarkt en de Lindengrachtmarkt op zaterdag en de lapjesmarkt op maandag.

Bezichtigingsmogelijkheden: op vrijdag 25 november is het mogelijk het pand te bezichtigen tussen 14.00 en 15.00 uur.

Vrijwillige verkoop van een uniek beleggingspand op top locatie midden in de Jordaan in de Amsterdamse binnenstad om de hoek van de Westerkerk, het Westerpark en de boetiekjes van de Negenstraatjes. De Jordaan is verder natuurlijk bekend om haar vele restaurants en cafés maar ook de bekende markten zoals de Boerenmarkt en de Lindengrachtmarkt op zaterdag en de lapjesmarkt op maandag. Het object is gelegen op eigengrond bestaande uit twee panden met elk 3 verhuurde appartementen.

kadastrale gegevens:
Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie L nummer 5409, groot 1 are en 14 ca.

gebruik/oplevering:
Het pand is geheel verhuurd en wordt onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomsten opgeleverd.

energie (EPA):
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde vier keer een label G.

NEN 2580:
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een NEN2580 meting; hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid:
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling dan wel schriftelijk is medegedeeld.

aanschrijvingen:
Blijkens een kadastraal uittreksel per 3 november 2016 zijn geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen:
Blijkens een kadastraal uittreksel per 3 november 2016 zijn er geen publiekrechtelijke beperkingen.

milieu:
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hem niets bekend is omtrent verontreiniging of boven- of ondergrondse opslagtanks.

risico:
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

VvE:
Er is geen sprake van een vereniging van eigenaren.

overige bepalingen:
Zie eigendomsbewijs en bestemmingsplan.
Verkoper heeft koper uitdrukkelijk geattendeerd op het feit dat hij het te veilen registergoed nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van casu quo gebreken aan dat registergoed waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij dat registergoed wel zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat dergelijke eigenschappen casu quo gebreken voor risico en rekening van de koper in veiling komen. Koper verklaart ermee bekend te zijn dat het te veilen registergoed een (ver)oude(rde) onroerende zaak betreft, hetgeen inhoudt dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe gebouwen. Tenzij verkoper de kwaliteit ervan heeft gegarandeerd, staat hij niet in voor de kwaliteit van onder andere vloeren, dak, de fundering, gevels, wanden, plafonds, de rookkanalen, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering, de rookkanalen, eventueel aanwezige CV-leidingen en de eventuele afwezigheid van enig ongedierte casu quo schimmels (zwam en dergelijke) en/of houtworm en boktor en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het door koper voorgenomen gebruik van het te veilen registergoed. Koper aanvaardt alle in verband met vorenbedoelde lagere bouwkwaliteit voorzienbare of te verwachten tekortkomingen van het te veilen registergoed, ook voorzover deze een tijdelijke belemmering voor het normaal gebruik van het te veilen registergoed kunnen zijn. Ten aanzien van met betrekking tot het te veilen registergoed bestaande bijzondere lasten en beperkingen van civielrechtelijke aard en erfdienstbaarheden wordt verwezen naar een op 10 augustus 2007 voor een waarnemer van genoemde notaris Buma verleden akte van levering, waarin onder meer het navolgende voorkomt, woordelijk luidende:
"ERFDIENSTBAARHEDEN
Ten aanzien van met betrekking tot het verkochte bestaande erfdienstbaarheden wordt verwezen naar voormelde akte houdende vaststelling veilingvoorwaarden, waarin onder meer het navolgende voorkomt, woordelijk luidende:
�l. In een koopacte, elf December negentienhonderd drie en dertig verleden door den Notaris Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk te Amsterdam, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam dezelfden dag in deel 2899 nummer 71 is een erfdienstbaarheid gevestigd luidende, als volgt: Voorts verklaarden de comparanten ter ene zijde, alsmede de ten deze medeverschenen Heer Anthonie Daniel Grijzenhout, particulier, wonende te Amsterdam, Marnixstraat 81, aan partij ter vierde zijde recht van inbalking, inkassing en inankering te verleenen tot op de halve dikte van den muur, van het hun toebehoorende perceel aan de Derde Egelantiersdwarsstraat 13 te Amsterdam, kadastraal bekend Gemeente Amsterdam, sectie L nummer 3153, ter grootte van vijf en zeventig centiaren ten behoeve van de bij deze aan partij ter vierde zijde verkochte perceelen, kadastraal bekend Gemeente Amsterdam, sectie L nummers 3136 en 3137, wordende dit recht tot gebruik en ten nutte en ten laste van de betrokken perceelen als erfdienstbaarheid gevestigd, ongeacht de bestemming, nu of later aan het heerschend of lijdend erf te geven; zijnde door partij ter vierde zijde ter zake van de verleening dezer erfdienstbaarheid geen afzonderlijke remuneratie verschuldigd, waar bij de voorloopige koopovereenkomst betreffende het bij deze acte verkochte de verleening dezer erfdienstbaarheid als verkoopsbeding werd gestipuleerd
11. In een onderhandsche acte, geregistreerd te Amsterdam drie October negentienhonderd drie en dertig, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam den zesden October daarna in deel 2888 nummer 99 is een erfdienstbaarheid gevestigd, luidende als volgt: �Partij Meijerink verleent aan Partij Gryzenhout recht van inbalking, inkassing en inankering tot op de halve dikte van den muur van haar perceel aan de derde Egelantiersdwarsstraat 7 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie L nummer 3135, goot 52 centiare, ten behoeve van het partij Gryzenhout toebehoorend aangrenzend perceel te Amsterdam, Egelantiersdwarsstraat 9, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie L nummer 3136, groot 43 centiaren, ongeacht de bestemming nu of later aan heerschend of lijdend erf te geven; dit recht wordt tot gebruik en ten nutte en ten laste van de betrokken perceelen als erfdienstbaarheid gevestigd. Partij Gryzenhout neemt bij de uitoefening van haar recht het volgende in acht: Al wat partij Gryzenhout laat breken of beschadigen aan het bezit van partij Meijerink wordt volkomen naar genoegen van partij Meijerink en op kosten en voor rekening van partij Gryzenhout op eerste aanwijzing van partij Meijerink hersteld en aangebracht.�

gunning:
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 2 dagen na de veiling van het betreffende perceel.

Klik hier voor de bag info van 9hs.
Klik hier voor de bag info van 9-I.
Klik hier voor de bag info van 9-II.
Klik hier voor de bag info van 11hs.
Klik hier voor de bag info van 11-I.
Klik hier voor de bag info van 11-II.
Klik hier voor de kadastrale kaart van 9-11.
Klik hier voor de veilcondities.

MAKELAAR

Directiemakelaar: N.T. Maijer (Makelaarskantoor Ben Bv, 06-13133845, Info@Benuwmakelaar.Nl)

NOTARIS

Mr. A. Buma (Buma Algera notariaat, 020-3058922, info@banotariaat.nl)

PLOK

€ 10.000 exclusief BTW t.l.v. verkoper

VEILINGDATUM

28 November 2016
De Rode Hoed Amsterdam


Powered by Xperience Internet Solutions applicatie ontwikkeling