Eerste Amsterdamse
 

Dikninge 101 Amsterdam

Foto Dikninge 101  Amsterdam
eerste_amsterdamse_dikninge101_foto1.jpg huizenveiling
eerste_amsterdamse_dikninge101_foto2.jpg executieveiling en vrijwillige veiling
eerste_amsterdamse_dikninge101_foto3.jpg
eerste_amsterdamse_dikninge101_foto4.jpg
Openbare verkoping (krachtens rechterlijk bevel ex artikel 514 en verder WvBRv) van het 4-kamer appartement op de tweede verdieping, volgens de BAG-informatie een oppervlakte van ca. 71 m2.
Gelegen op voortdurende erfpacht (Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 1955). Huidig tijdvak 01-06-1961-31-05-2036.
Jaarlijkse canon:
€ 135,68.
Buitenruimte:
Het balkon is circa 5 m2. Het balkon is gelegen op het zuiden.
Berging:
Het appartement is voorzien van een inpandige berging en een berging (voor o.a. fietsen) in de onderbouw.

bezichtigingsmogelijkheden:
Inroeping van het bezichtigingsbeding als bedoeld in artikel 3:267a van het Burgerlijk Wetboek is niet mogelijk aangezien de Schuldeiser de openbare verkoop heeft aangezegd op basis van een executoriaal beslag. Aan de eigenaar is schriftelijk verzocht medewerking te verlenen aan bezichtigingen. Tot op heden is hier geen mogelijkheid voor geboden.Verkoper/executant staat niet in voor het verkrijgen van toegang.

kadastrale gegevens:
Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie AK, nummer 2826 A22, uitmakende het 2/9.906% onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, met de rechten van erfpachter op de op die grond gestichte opstal, zijnde een flatgebouw plaatselijk bekend Dikninge 81 tot en met 127 (oneven) en Arent Janszoon Ernststraat 165 tot en met 173 (oneven) te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AK, nummer 1393, groot 11 are 90 ca. 

gebruik/oplevering:
Het Registergoed is volgens informatie in gebruik bij de Schuldenaar en dient bij de betaling ter beschikking van koper te worden gesteld.

energie (EPA):
Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een (definitief) energielabel danwel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen en Verkoper zal deze documenten voor de levering ook niet aanvragen. Koper stemt ermee in dat hem bij de levering geen energielabel danwel gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen zal worden overhandigd en doet uitdrukkelijk afstand van zijn rechten op bedoelde documenten.  

NEN 2580:
Verkoper verklaart dat hij niet in de mogelijk is gesteld het Registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bruto vloer oppervlakte volgens informatie is verkregen. De vermelde metrages zijn verkregen via openbare informatie.

garanties/aansprakelijkheid:
Het geveilde wordt geleverd in de staat waarin het zich op het moment van de aflevering blijkt te bevinden. De Verkoper verleent geen enkele garantie voor datgene wat hij ter zake van de veiling meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft en is niet aansprakelijk voor mogelijke gebreken aan grond, opstal, installaties et cetera. 

aanschrijvingen:
Blijkens kadastrale uittreksels d.d. 10-10-2016 rusten er op de registergoederen geen aanschrijvingen. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. 

publiekrechtelijke beperkingen:
Blijkens een kadastraal uittreksel d.d. 10-10-2016 zijn ten aanzien van het registergoed geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. 

milieu:
Op de site www.Bodemloket.nl is betreffende dit perceel en de directe omgeving geen bodeminformatie gevonden. Dit duidt op een niet, of niet significant verontreinigde locatie. Met betrekking tot het Registergoed verklaart Verkoper dat, het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het Registergoed in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in of aan het Registergoed waarvan volgens de huidige maatstaven verwacht mag worden dat deze schadelijk kunnen zijn voor mens, dier of milieu. 

risico:
Alle risico's, waaronder het kraakrisico, zijn vanaf de inschrijving van een afschrift van het proces-verbaal van toewijzing ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers voor rekening van de koper. Koper is verplicht het Registergoed vanaf het moment van het passeren van de akte van kwijting te verzekeren. 

ontruiming:
Indien het Registergoed niet vrij van gebruik wordt geleverd, kan de koper in veiling de ontruiming van het registergoed bewerkstelligen uit kracht van de grosse van de daartoe benodigde akte(n), desnoods met behulp van de sterke arm; het bepaalde in artikel 20 lid 2 sub b en g AVEA 2001 is te dezen van toepassing. De koper in veiling dient zelf voor eventuele ontruiming zorg te dragen. De kosten van ontruiming komen geheel voor rekening van de koper in veiling. 

VvE:
De administratie van de vereniging van eigenaars wordt gevoerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schoten Vastgoed B.V. (adres van de vereniging van eigenaars: 1056 JK Amsterdam, Willem de Zwijgerlaan 119 -123)

erfpacht:
De uitgifte in voortdurende erfpacht heeft plaatsgevonden bij akte van uitgifte erfpacht op 26-01-1962 verleden voor mr. N.M. Posch, destijds notaris te Amsterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van voormelde openbare registers (destijds nog gehouden te Amsterdam) op 26-01-1962 in register Hypotheken 4, deel 4053, nummer 138.

Op de erfpacht zijn destijds van toepassing verklaard:
de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam bij besluit van 03-03-1937 met nummer 51, gehecht aan een notarieel verleden akte en met die akte mee ingeschreven ten kantore van voormelde openbare registers (destijds gehouden te Amsterdam) op 28-05-1937 in register Hypotheken 4, deel 3037, nummer 33, zoals gewijzigd door de gemeenteraad Amsterdam bij besluit van 25-05-1955 met nummer 528, gehecht aan een notarieel verleden akte en met die akte mee ingeschreven ten kantore van voormelde openbare registers (destijds gehouden te Amsterdam) op dertig september negentienhonderd vijfenvijftig in register Hypotheken 4, deel 3770, nummer 126.
de navolgende bijzondere bepalingen, woordelijk luidend: "B. Onder de navolgende bijzondere bepalingen, waarin met "het terrein" wordt bedoeld: de bij deze akte in voortdurende erfpacht uitgegeven en aanvaarde grond: 1. de bebouwing van het terrein moet zijn voltooid voor 01-12-1962; 2. de halfjaarlijkse termijnen van de canon moeten worden voldaan voor of op de eerste juni en de eerste december van elk jaar; 3. op de grond, op de tekening aangegeven met gele kleur, zal van gemeentewege doch voor rekening van de erfpachtster een verharding worden aangebracht en onderhouden; de kosten van het aanbrengen van deze verharding en van het onderhoud daarvan moeten door de erfpachtster worden voldaan door betaling van een bedrag ineens van f. 2.141, voldaan door de erfpachtster voor het verlijden dezer akte.
In verband met het bepaalde bij artikel 4 zesde lid van de hiervoor onder A bedoelde Algemene bepalingen moet, daar de erfpachtster ingevolge het bepaalde bij het eerste lid van dat artikel 4, als waarborgsom tweemaal de jaarlijkse canon heeft gestort, de eerste betaling van een halfjaarlijkse termijn van de canon geschieden voor of op de eerste juni 1963.".

splitsing in appartementsrechten:
Het gebouw waarvan het registergoed deel uitmaakt is gesplitst in appartementsrechten bij akte houdende splitsing in appartementsrechten op 23-02-1978 verleden voor notaris Poch, voornoemd, bij afschrift ingeschreven ten kantore van voormelde openbare registers (destijds gehouden te Amsterdam) in register Hypotheken 4, deel 5762 nummer 18. Bij diezelfde akte is het splitsingsreglement vastgesteld en is opgericht de vereniging van eigenaars: "Vereniging van Eigenaars Europa III van het Flatgebouw gelegen te Amsterdam Dikninge 81 tot en met 127 (oneven) en Arent Jans zoon Ernststraat 165 tot en met 173 (oneven)".

bijzondere bepalingen:
Voor wat betreft bijzondere bepalingen betreffende het Registergoed, wordt te dezen nog verwezen naar voormelde akte uitgifte van erfpacht (Hypotheken 4, deel 4053, nummer 138), woordelijk luidende:
"Deze Uitgifte in erfpacht is geschied: Onder de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht vastgesteld door de Gemeenteraad van Amsterdam bij besluit van drie maart negentienhonderd zeven en dertig met nummer 51, gehecht aan een notarieel verleden akte van depot en met die akte overgeschreven ten Hypotheekkantore te Amsterdam op acht en twintig mei negentienhonderd zeven en dertig in register Hypotheken 4, deel 3037, nummer 33, zoals die Algemene Bepalingen zijn gewijzigd door de Gemeenteraad van Amsterdam bij zijn besluit van vijf en twintig mei negentienhonderd vijf en vijftig met nummer 528, gehecht aan een notarieel verleden akte van depot en met die akte overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore op dertig september negentienhonderd vijf en vijftig in register Hypotheken 4, deel 3770, nummer 126, verklarende comparanten met die Algemene bepalingen bekend te zijn en daarvan geen nadere omschrijving te verlangen;"
Enzovoorts.
Conform het bepaalde in artikel 15 lid 3 AVEA 2001, verleent verkoper geen enkele vrijwaring voor de bovengenoemde verplichtingen. Verkoper staat er voorts niet voor in dat voormelde opsomming van erfdienstbaarheden, kettingbedingen et cetera volledig is.

gunning:
De verkoper behoudt zich het recht voor om het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 3 dagen na de veiling van het registergoed.

Klik hier voor de objectinformatie.
Klik hier voor de kadastrale kaart.
Klik hier voor de BAG-informatie.

MAKELAAR

Directiemakelaar: Pascal Molenaar (Colliers International, 020-5405560, Veilingen@Colliers.Com)

NOTARIS

Mr. A.A. van Rhee (NautaDutilh NV, 020-7171807, arief.vanrhee@nautadutilh.com)

PLOK

€ 2.000 exclusief BTW t.l.v. verkoper

VEILINGDATUM

21 November 2016
De Rode Hoed Amsterdam


Powered by Xperience Internet Solutions applicatie ontwikkeling