Eerste Amsterdamse
 

Silodam 410 met PP (in 1 ko Amsterdam

Foto Silodam 410 met PP (in 1 ko Amsterdam
eersteamsterdamse_silodam_foto1.jpg huizenveiling
eersteamsterdamse_silodam_foto2.jpg executieveiling en vrijwillige veiling
eersteamsterdamse_silodam_foto3.jpg
Online bieden op dit object

Executoriale verkoping van een 3-kamer maisonnette op niveau 0 en 1 met een afzonderlijke berging op niveau 0 een parkeerplaats, gelegen in het architectonisch gebouw "Silodam", ontworpen door het vermaarde architectenbureau MVRDV. Midden in Amsterdam met schitterend vrij uitzicht over het IJ waar de mooiste (cruise-)schepen voorbij varen.

Executoriale verkoping (ex. art. 3:268 BW en 3:254 BW) van een 3-kamer maisonnette op niveau 0 en 1 met een afzonderlijke berging op niveau 0 een parkeerplaats, gelegen in het architectonisch gebouw "Silodam", ontworpen door het vermaarde architectenbureau MVRDV. Midden in Amsterdam met schitterend vrij uitzicht over het IJ waar de mooiste (cruise-)schepen voorbij varen.

Objectinformatie:

kadastrale gegevens:
Amsterdam, Silodam 410, kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie K complexaanduiding 8005-A appartementsindexnummer 7, uitmakende het zevenhonderdvijfenzestig eenhonderdvierenvijftigduizend eenhonderdvijfde (765/154.105) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie K complexaanduiding 8002-A appartementsindexnummer 4, uitmakende het een eenhonderdnegende (1/109) onverdeeld aandeel in de gemeenschap,

gebruik/oplevering:
De Eigenaar is verplicht conform de hypotheekvoorwaarden het Registergoed vrij van huur en ontruimd op te leveren aan de koper. Uit opgave van de gemeente Amsterdam van vierentwintig augustus tweeduizend zestien blijkt dat in de Gemeentelijke Basisadministratie thans geen actuele bewoners staan ingeschreven op het adres.

huurbeding:
Tegen eventuele onbekende huurders zal het huurbeding worden ingeroepen, waarvoor verlof is aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank van Amsterdam. De uitspraak van de voorzieningenrechter zal bekend worden gemaakt op de website www.eersteamsterdamse.nl en op de veiling. De verkoper staat niet in voor bovenstaande gegevens, en de gevolgen van het vorenstaande zijn geheel voor rekening en risico van de koper. Eventueel aanwezige roerende zaken die zich in of op het registergoed bevinden worden niet mee-geveild.

energie (EPA):
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580:
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid:
De koper aanvaardt het registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is”, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het registergoed bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens verkoper dan wel de notaris. In aanvulling op het vorenstaande geven de verkoper en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij terzake juistheid van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen:
Uit kadastrale uittreksels van heden is gebleken dat er geen (voor-) aanschrijving(en) bekend zijn. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

publiekrechtelijke beperkingen:
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld. Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het registergoed, welke niet zijn ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.

risico:
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing voor rekening van de koper.

ontruiming:
Indien het registergoed niet vrij van gebruik wordt geleverd, kan de koper de ontruiming bewerkstelligen uit kracht van de grosse van de daartoe benodigde akte(n), desnoods met behulp van de sterke arm; het bepaalde in art. 20 lid 2 sub b en g AVEA 2001 is ten deze van toepassing.

VvE:
Woning: “Vereniging van eigenaars gebouw “De Silodam” aan Westerdoksdijk te Amsterdam”;
Parkeerplaats: “Vereniging van eigenaars gebouw “Parkeergarage II” aan de Westerdoksdijk te Amsterdam”.
Administrateur: Newomij VVE Beheer (020 6732332).

overige bepalingen:
Lasten, beperkingen en bepalingen inzake appartementsrecht en erfpacht
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die aan hem bekend zijn of aan hem bekend hadden kunnen zijn uit eigen onderzoek, voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van hem verlangd mag worden. Voor wat betreft het Registergoed sub a.: Tevens wordt te dezen, alsmede voor wat betreft de bepalingen inzake appartementsrecht en erfpacht, verwezen naar voormelde akte van levering verleden op zeventien maart tweeduizend voor een plaatsvervanger van, mr. A.A. van Velten, notaris te Amsterdam, waarvan een afschrift is ingeschreven in de openbare registers voor de Dienst van het kadaster en de openbare registers te Amsterdam op twintig maart tweeduizend in register Hypotheken 4, deel 16483 nummer 38, waarin het navolgende staat vermeld, woordelijk luidende:

Erfpachtbepalingen:’’
G. Blijkens de hiervoor onder B vermelde akte houdende uitgifte in voortdurende erfpacht, zijn op het appartementsrecht de navolgende bepalingen van toepassing, woordelijk luidende: "Deze uitgifte in erfpacht is geschied:
A. Onder de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht, vastgesteld door de Gemeenteraad van Amsterdam bij zijn besluit van zes april negentienhonderd vierennegentig nummer 275 en opgenomen in een notariële akte en met die akte ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam op negentien april daarna, in register 4, deel 12082, nummer 47, zulks met uitzondering van artikel 8 lid 5 van deze bepalingen; de comparanten verklaarden dat hun volmachtgevers met die Algemene Bepalingen bekend zijn en daarvan geen nadere omschrijving verlangen.
B. Onder de navolgende bijzondere bepalingen, waarin met "appartementsrechten" worden bedoeld de bij deze akte in voortdurende erfpacht uitgegeven en aanvaarde appartementsrechten en met "Burgemeester en Wethouders" Burgemeester en Wethouders van Amsterdam:
1. Alle rechten en verplichtingen van de gemeente in haar hoedanigheid van appartementseigenaar, zoals deze zijn vastgesteld in de splitsingsakte, gaan over op de erfpachter.
2. De zaak waarop de appartementsrechten betrekking hebben, dient te worden aanvaard in de staat waarin deze zich bevindt.
3. De erfpachter is verplicht de erfpacht te splitsen in éénhonderd vierenveertig (144) erfpachten, elk omvattende één vrije-sector koopwoning (waaronder vijf (5) atelierwoningen) één (1) erfpacht omvattende één (1) bedrijfsruimte en één (1) appartementsrecht omvattende een ruimte tot gebruik van een warmtekracht koppelingsinstallatie; de goedkeuring als bedoeld in artikel 22 lid 1 van de voornoemde Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht wordt hierbij geacht te zijn verleend.
4. De erfpachter is verplicht naar rato van het in de akte van splitsing in appartementsrechten aan zijn appartementsrecht toegerekend aandeel in het geheel in de kosten van splitsing bij te dragen.
5. De hiervoor onder 1 tot en met 144 genoemde appartementsrechten zijn bestemd tot éénhonderd tweeënveertig (142) vrije-sector koopwoningen (waaronder vijf (5) atelierwoningen) en twee (2) ruimten, één omvattende de warmtekracht koppelingsinstallatie/transformatieruimte en één omvattende zeshonderd vierkante meter (600 m2) bruto vloeroppervlak horecaruimte inclusief één aanlegsteiger, welke alle als zodanig dienen te worden gebruikt, met dien verstande dat de tot horeca bestemde ruimte tevens kan worden gebruikt als bedrijfsruimte zonder dat de erfpachter uit dien hoofde aanspraak kan doen gelden op vermindering van de canon.
6. De erfpachter is in beginsel gehouden het hiervoor sub 144 genoemde appartementsrecht te leveren op basis van een tussen de erfpachter en NUON N.V., gevestigd te Amsterdam, te sluiten koop-/aannemingsovereenkomst.
7. De erfpachter is gerechtigd tot het overbouwen van de aangrenzende, tot het openbaar areaal bestemde gronden, voorzover dit voortvloeit uit de uitvoering van het door de gemeente goedgekeurde bouwplan.
8. De bouw van de appartementen en de tot het complex behorende algemene ruimten dient te zijn voltooid binnen achttien maanden na de datum van ingang van de erfpacht.
9. a. De erfpachter is verplicht te gedogen, dat de op aan deze akte gehechte tekening met kruisarcering aangegeven, tot de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex behorende onderdoorgang en balkon openbaar toegankelijk zijn;
b. de erfpachter is verplicht het in lid a genoemde balkon toereikend zwaar te dimensioneren, gelet op het beoogde gebruik, waardoor een maximale belasting van vijf kilogram Newton per vierkante meter (5kN/m2) gewaarborgd is;
c. de erfpachter is gerechtigd/dient de in het vorige lid genoemde openbaarheid te beperken in de volgende situaties:
* het balkon zal tussen drieëntwintig uur (23.00 uur) en zes uur (6.00 uur) afgesloten worden;
* bij een windkracht van zes (6) Beaufort of hoger wordt het balkon afgesloten; * in alle andere (incidentele) gevallen, waartoe tevens de openbare orde en veiligheid behoren, moet de vereniging van eigenaars bij het dagelijks bestuur van het stadsdeel Westerpark een verzoek tot afsluiting indienen;
* de vereniging van eigenaars kan te allen tijde bij het stadsdeel Westerpark een gemotiveerd verzoek indienen tot structurele wijziging van de openings-en sluitingstijden;-
* wanneer de gemeente, in casu het stadsdeel Westerpark, actief verzoekt om tijdelijke afsluiting omwille van de openbare orde en veiligheid;
d. het technisch onderhoud en het schoonmaken van het in dit lid onder a. genoemde terreindeel met openbare bestemming is voor rekening van de erfpachter zonder dat de gemeente, in casu het stadsdeel Westerpark, gedurende de looptijd van de erfpacht gehouden is aan deze kosten een hogere bijdrage te betalen dan het tussen het stadsdeel Westerpark en de erfpachter overeengekomen bedrag van vijfduizend driehonderd vierendertig gulden (f 5.334,00) exclusief omzetbelasting per jaar; dit overeengekomen bedrag zal voor de eerste keer aan voornoemde vereniging van eigenaars worden betaald aan het begin van het jaar volgend op de oplevering van het complex waarvan de appartementsrechten deel uitmaken; een eerste indexering van de bijdrage vindt plaats aan het begin van het tweede volledige exploitatiejaar.
10. a. De erfpachter is gerechtigd om, conform het door de gemeente goedgekeurde bouwplan, ten behoeve van de entree van het in lid 9.a genoemde, op voornoemde tekening van kruisarcering aangegeven openbare deel van het complex waarvan de appartementsrechten deel uitmaken en de met zwarte kleur aangegeven entrees tot de woningen met de bouwnummers 111 tot en met 115 (de appartementsrechten met de indices 111 tot en met 115) en het appartementsrecht met het indexnummer 159 (ruimte voor warmtekracht koppelingsinstallatie), steunconstructies en bevestigingspunten aan de openbare kademuur aan te brengen. De aanleg, het beheer en onderhoud van deze constructies zijn voor rekening en risico van de erfpachter.
b. Bij onderhoud aan de sub a genoemde openbare kademuur is de erfpachter verplicht te gedogen dat de aan deze openbare kademuur aangebrachte constructies en bevestigingspunten ten behoeve van het onderhoud aan de kademuur tijdelijk worden verwijderd.
11. a. De in artikel 18 lid 1 van de vorengenoemde Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht beschreven gedoogplicht is mede van toepassing ten aanzien van in, op, aan of boven het complex waarvan de appartementsrechten deel uitmaken aanwezige leidingen, kabels, vezels en andere voorzieningen voor communicatieve en/of nutsdoeleinden, welke door een van gemeentewege aangewezen derde zijn aangebracht; de erfpachter is verplicht, wanneer dit door Burgemeester en Wethouders zal worden gelast, toe te laten dat de eerder genoemde voorzieningen worden aangebracht, onderhouden en vernieuwd door of vanwege de door de gemeente aangewezen derde.
b. De in artikel 18 lid 2 van de vorengenoemde algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht beschreven plicht tot schadevergoeding is mede van toepassing de krachtens de voorgaande bepaling aangewezen derde.
12. Eventuele medewerking aan wijzigingen in de splitsingsakte, dart wel opheffing van de splitsing behoeft voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Burgemeester en Wethouders.
Bouwblok:
De comparante ter ene zijde verklaarde in haar gemelde hoedanigheid, dat in voormeld raadsbesluit van de gemeente is vastgesteld:
a. Dat de gemeenschap waarvan de bij deze akte in voortdurende erfpacht uitgegeven en aanvaarde appartementsrechten onderdeel zijn, een bouwblok vormt, waarvan de grenzen zullen worden gevormd door de niet gemeenschappelijke kadastrale grenzen daarvan;
b. dat als datum, met ingang waarvan voor het eerst een appartementsrecht gelegen in het onder a. omschreven bouwblok in voortdurende erfpacht is uitgegeven, aan te nemen de datum van ingang van de erfpacht op de bij deze akte uitgegeven en aanvaarde appartementsrechten, zijnde één december negentienhonderd negenennegentig, op welke datum derhalve voor de appartementsrechten is begonnen te lopen het tijdvak van vijftig ( 50) jaar als bedoeld in artikel 2 sub j. van de hiervoor onder A. bedoelde Algemene Bepalingen. De comparante ter andere zijde verklaarde daarvan kennis te dragen en een en ander goed te keuren.
Vooruitbetaling canon:
Voorts verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, lettende op artikel 10 van voormelde Algemene Bepalingen overeen te komen, dat door betaling door de erfpachter aan de gemeente van een bedrag groot éénentwintig miljoen zesentwintigduizend éénenvijftig gulden en zesenzestig cent (f 21.026.051,66) (inclusief omzetbelasting) de jaarlijkse canon voor de bij deze akte in erfpacht uitgegeven en aanvaarde appartementsrechten bij vooruitbetaling is voldaan voor de periode van één december negentienhonderd negenennegentig tot en met dertig november tweeduizend negenenveertig, zijnde het eerste erfpachttijdvak., welke afkoopsom is bepaald als de contante waarde van de canons over dit tijdvak tegen een afkooppercentage van veertien achttien/duizendste (14,018). (enzovoorts).
splitsing canon:
De gedeelten van de jaarlijkse canon waarvoor ieder van de appartementseigenaars aansprakelijk zal zijn, worden als volgt bepaald: (enzovoorts); - voor het appartementsrecht met index 7: vijfduizend drieëndertig gulden (f 5.033,00);
vooruitbetaling canon:
De gedeelten van de voor een periode van vijftig (50) jaar vooruitbetaalde canon inclusief omzetbelasting, die aan ieder van de appartementseigenaars worden toegerekend, worden als volgt bepaald: (enzovoorts); - voor het appartementsrecht met index 7: tweeëntachtigduizend zeshonderdzeventien gulden en achtenzestig cent (f 82.617,68); (enzovoorts).”. De canon is vooruitbetaald tot en met dertig november tweeduizend negenenveertig. Voor wat betreft het Registergoed sub b.: Tevens wordt te dezen, bepalingen inzake appartementsrecht en erfpacht, verwezen naar voormelde akte van levering verleden op zeventien maart tweeduizend voor een plaatsvervanger van, mr. A.A. van Velten, notaris te Amsterdam, waarvan een afschrift is ingeschreven in de openbare registers voor de Dienst van het kadaster en de openbare registers te Amsterdam op twintig maart tweeduizend in register Hypotheken 4, deel 16483 nummer 39, waarin het navolgende staat vermeld, woordelijk luidende:
Erfpachtbepalingen:
h. Blijkens de hiervoor onder B vermelde akte houdende uitgifte in voortdurende erfpacht, zijn op het appartementsrecht de navolgende bepalingen van toepassing, woordelijk luidende: "Deze uitgifte in erfpacht is geschied:
a. Onder de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht, vastgesteld door de Gemeenteraad van Amsterdam bij zijn besluit van zes april negentienhonderd vierennegentig nummer 275 en opgenomen in een notariële akte en met die akte ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam op negentien april daarna, in register 4, deel 12082, nummer 47, zulks met uitzondering van artikel 8 lid 5 van deze bepalingen; de comparanten verklaarden dat hun volmachtgevers met die Algemene Bepalingen bekend zijn en daarvan geen nadere omschrijving verlangen.
b. Onder de navolgende bijzondere bepalingen, waarin met "het terrein" wordt bedoeld de bij deze akte in voortdurende erfpacht uitgegeven en aanvaarde grond en met "Burgemeester en Wethouders" Burgemeester en Wethouders van Amsterdam:
1. Het terrein dient te worden aanvaard in de staat waarin het zich bevindt.
2. Het terrein is bestemd om te worden bebouwd met een ondergrondse parkeergarage voor éénhonderd negen (109) parkeerplaatsen, welke als zodanig dienen te worden gebruikt.
3. De bebouwing van het terrein dient te zijn voltooid binnen achttien maanden na de datum van ingang van de erfpacht.
4. De erfpachter is verplicht te gedogen dat het boven het dak van de parkeergarage gelegen maaiveld, met uitzondering van de lifttoegangspunten tot de parkeergarage, openbaar is en door en voor rekening van de gemeente zal worden ingericht en onderhouden.
5. De erfpachter dient de erfpacht te splitsen in éénhonderd negen (109) appartementen, elk omvattende het gebruik van één parkeerplaats; de goedkeuring voor deze splitsing in appartementsrechten, als bedoeld in artikel 22 van de vorengenoemde Algemene bepalingen wordt hierbij geacht te zijn verleend.
6. De in artikel 18 lid 1 van de vorengenoemde Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht beschreven gedoogplicht is mede van toepassing ten aanzien van in, op, aan of boven het perceel en de opstallen aanwezige leidingen, kabels, vezels en andere voorzieningen voor communicatieve en/of nutsdoeleinden, welke door een van gemeentewege aangewezen derde zijn aangebracht; de erfpachter is verplicht, wanneer dit door Burgemeester en Wethouders zal worden gelast, toe te laten dat de eerder genoemde voorzieningen worden aangebracht, onderhouden en vernieuwd door of vanwege de door de gemeente aangewezen derde.
7. De in artikel 18 lid 2 van de vorengenoemde algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht beschreven plicht tot schadevergoeding is 111 ede van toepassing de krachtens de voorgaande bepaling aangewezen derde.
Bouwblok
De comparante ter ene zijde verklaarde in haar gemelde hoedanigheid, dat in het voormelde besluit van de Directeur van het Gemeentelijk Grondbedrijf Amsterdam namens Burgemeester en Wethouders van Amsterdam is vastgesteld, dat het bij deze akte in voortdurende erfpacht uitgegeven en aanvaarde terrein een bouwblok vormt, waarvan de grenzen zullen worden gevormd door de gemeenschappelijke kadastrale grenzen van dat terrein, en dat in dat besluit als datum, met ingang waarvan voor het eerst een in dat bouwblok gelegen gemeenteterrein in voortdurende erfpacht is uitgegeven, is bepaald, dat als zodanig zal worden aangenomen de dag, waarop het erfpachtrecht op het bij deze akte uitgegeven en aanvaarde terrein is ingegaan, zijnde één november negentienhonderd negenennegentig, op welke datum derhalve voor de terreinen is begonnen te lopen de termijn van vijftig (50) jaar, vermeld in artikel 1, tweede lid van de hiervoor onder A. bedoelde Algemene Bepalingen. De comparante ter andere zijde verklaarde daarvan kennis te dragen en een en ander goed te keuren.
Vooruitbetaling canon
Door de betaling aan de gemeente van een bedrag groot zeshonderd zeventigduizend driehonderd vijftig gulden (f 670.350,00) is de canon bij vooruitbetaling voldaan voor de periode van één november negentienhonderd negenennegentig tot en met éénendertig oktober tweeduizend negenenveertig, zijnde het eerste erfpachttijdvak.
Splitsing canon
Het gedeelte van de jaarlijkse canon waarvoor ieder van de appartementseigenaars aansprakelijk zal zijn, bedraagt vierhonderd negenendertig gulden (f 439,00), terwijl het gedeelte van de voor een periode van vijftig (50) jaar vooruitbetaalde canon exclusief omzetbelasting, die aan ieder van de appartementseigenaars wordt toegerekend, zesduizend éénhonderd vijftig gulden (f 6.150,00) bedraagt (inclusief omzetbelasting zevenduizend tweehonderd één gulden en éénenzestig cent (f 7.201,61)).”. De canon is vooruitbetaald tot en met eenendertig oktober tweeduizend negenenveertig. Genoemde verplichtingen zullen voor zover van toepassing door verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door koper ten behoeve van rechthebbende(n) in voormelde aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.

gunning:
Artikel 8 van de AVEA wordt vervangen door de navolgende leden:
1. De koopovereenkomst ingevolge de veiling komt tot stand door de gunning. De overdracht komt tot stand door de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers, waarbij tevens de notariële verklaring van betaling dient te worden overgelegd.
2. De verkoper heeft het recht niet te gunnen of zich omtrent het al of niet gunnen te beraden. De termijn van beraad eindigt per het moment dat de verkoper zich omtrent de gunning heeft uitgesproken zijnde uiterlijk drie (3) werkdagen na de veiling. Verkoper mag – voor zover zij dat wenst – voorwaarden aan haar gunning verbinden.
3. De verkoper kan gunnen aan de hoogste bieder of aan de inzetter.
4. Voorbehoud recht van beraad
De Verkoper maakt, tenzij hij blijkens het proces-verbaal van de veiling bij inzet en afslag direct tot gunning overgaat, gebruik van zijn recht van beraad welke eindigt op donderdag drie november tweeduizend zestien. Indien de Verkoper vervolgens wil constateren dat er voor het verstrijken van de beraadstermijn gegund is (dit is een mededeling van de verkoper aan de notaris dat er gegund is), zal hij daarvan doen blijken uit een op te maken akte van gunning. Tenzij de verkoper gedurende het recht van beraad anders beslist, zal de verkoper onder opschortende voorwaarde van voldoening door koper van alle verplichtingen uit hoofde van de veilingkoop gunnen. De verklaring of en wanneer daadwerkelijk onvoorwaardelijk zal zijn gegund, zal worden geconstateerd in de akte van betaling casu quo een akte van niet-gunning.
5. Bij veiling in combinatie kan de verkoper aan bieders voor kavels gunnen, zelfs als het bod voor de combinatie van die kavels hoger is.
6. De veiling kan, zolang niet onvoorwaardelijk is gegund of zolang de voorzieningenrechter geen goedkeurende beschikking heeft afgegeven, steeds en zonder opgave van redenen door de verkoper worden ingetrokken of afgelast. Het is daarbij niet van belang welke belanghebbende de koopovereenkomst heeft ingediend.
7. De belangen van de verkoper en/of de geëxecuteerde om het registergoed te kunnen behouden en/of een zo hoog mogelijke netto-verkoopopbrengst te verkrijgen prevaleren te allen tijde boven de belangen van de koper om het registergoed voor het door hem uitgebrachte bod te verkrijgen. Een en ander brengt met zich mee dat indien zich incidenten voordoen die tot gevolg hebben dat de netto-opbrengst aanzienlijk dreigt te worden aangetast, de verkoper de veiling moet kunnen afgelasten. Dit geldt met name ook voor de gevallen waarin het risico voor calamiteiten of incidenten zoals schade aan het registergoed, door brand, molest, strippen van het registergoed of als gevolg van bewoners/gebruikers die niet te ontruimen zijn, dan wel soortgelijke incidenten die niet afdoende zijn verzekerd, terwijl de risico’s voor deze incidenten niet voor rekening van de koper zijn of kunnen worden gebracht. Zodra de netto verkoop opbrengst zwaarder dreigt te worden aangetast wanneer de veiling wordt voortgezet en de verkoper het recht heeft om de veiling in te trekken en tot herveiling over te gaan, kan de verkoper de koper in de gelegenheid stellen om de executoriale verkoop toch af te wikkelen onder nader door de verkoper vast te stellen condities en op zodanige wijze dat de netto verkoopopbrengst daardoor niet (ten volle) wordt getroffen.

Klik hier voor de objectinformatie in pdf
Klik hier voor de BAG-info
Klik hier voor de kadastrale kaart

MAKELAAR

Directiemakelaar: F.J. Van Der Sluijs (Draijer Makelaardij & Vastgoedbeheer, 020-6237879, Info@Draijer.Com)

NOTARIS

Mr. R.H. Meppelink (Loyens & Loeff N.V., 020-5785447)

PLOK

€ 4.000 incl. BTW t.l.v. verkoper

VEILINGDATUM

31 Oktober 2016
De Rode Hoed Amsterdam


Powered by Xperience Internet Solutions applicatie ontwikkeling