Eerste Amsterdamse
 

1e Constantijn Huygensstraat 115 Amsterdam

Foto 1e Constantijn Huygensstraat 115  Amsterdam
eaogv_eerste_constantijn_huygensstraat_115.jpg huizenveiling

Vrijwillige verkoping (in een koop) in de Rode Hoed, Keizersgracht 102 Amsterdam van:
Het kantoor-/winkelpand bevattende een restaurant op de begane grond en een afzonderlijke bovenwoning met ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie R, nummer 96, groot 86 centiare. Huuropbrengst inclusief kosten CV-onderhoud voor nummer 115 I-hg per jaar € 27.982,20.

Objectinfo:

Vrijwillige verkoping (in een koop) van een kantoor-/winkelpand bevattende een restaurant op de begane grond en een afzonderlijke bovenwoning met ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie R, nummer 96, groot 86 centiare. Huuropbrengst inclusief kosten CV-onderhoud voor nummer 115 I-hg per jaar € 27.982,20.

Bezichtiging
Indien mogelijk te bezichtigen iedere dinsdag en donderdag alsmede op de verkoopdag tussen 14.00 en 16.00 uur.
 
Gebruik/oplevering
Het te veilen perceel wordt opgeleverd onder gestanddoening der lopende huurovereenkomsten. Een bij nadere vaststelling van overheidswege verminderde huurprijs zal geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van verkoper. De huurovereenkomsten liggen ter inzage bij de directie-makelaar. In de huurovereenkomst van het winkelhuis staat vermeld dat het gehuurde nader wordt aangegeven op de aan de huurovereenkomst gehechte tekening en/of omschrijving. Er is echter geen tekening en/of omschrijving in bezit van de verkoper. Koper accepteert dit voor zijn rekening en risico.
 
Aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en hetgeen verder terzake de veiling is verschuldigd.
 
Aanschrijvingen
Na inzage in de kadastrale registratie is gebleken dat er geen (voor-)aanschrijving(en) en of mondelinge aanzeggingen bekend is (zijn); verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
 
Milieu
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt melding dat er geen boven- of ondergrondse tanks bekend zijn en dat historisch ook niets bekend is. Wel zijn er onderzoeken in het verleden gedaan bij een naburig perceel en in of directe omgeving. De rapportage van de Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied ligt er inzage bij de directie-makelaar. Koper accepteert het vermelde onder “Milieu” voor zijn rekening en risico. Verkoper staat niet in voor de juistheid van het vermelde onder “Milieu”.

Lasten
De lasten worden door verkoper niet gegarandeerd.
 
Betaling
De betaling van de kooppenningen en hetgeen verder terzake verschuldigde dient te geschieden voor of uiterlijk op 26 oktober 2016.

Risico
In afwijking van het bepaalde in artikel 18 lid 1 van de Algemene Veiling Voorwaarden 2001 zijn alle risico’s, waaronder het krakersrisico en eventuele herstellingen, vanaf de gunning voor rekening van de koper.

Bijzondere erfpachtvoorwaarden, kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen, erfdienstbaarheden
Een en ander zal worden gerechercheerd door de notaris en opgenomen worden in de bijzondere veilingvoorwaarden.

Rechtsgedingen
Volgens opgave van de verkoper lopen er geen rechtsgedingen met betrekking tot de te veilen percelen.

Kadastrale kaart: Klik hier

MAKELAAR

Directiemakelaar: N. Verbeek (Vlaanderen Meybaum, 0294-281670, Info@Vlaanderenmeybaum.Nl)

NOTARIS

Mr. J.M.A. van Rooij (Seinstra van Rooij Notarissen, 020-6761556)

PLOK

€ 6.500 exclusief BTW

VEILINGDATUM

26 September 2016
De Rode Hoed Amsterdam


Powered by Xperience Internet Solutions applicatie ontwikkeling